caption

Pakiet zmienia definicje poleceń tworzących opisy obiektów ruchomych (standardowo: figure i table). Zdefiniowano parametry pozwalające na samodzielne kształtowanie podpisu.
Polecenie opis
\captionsize Określa wielkość czcionki, używanej do składu podpisu; np: \renewcommand{\captionsize}{\scriptsize}
\captionlabelfont określa rodzaj czcionki; można używać wszystkich poleceń zmiany atrybutów przyjętych w LaTeXe; np: \renewcommand{\captionlabelfont}{\bfseries}
\captionmargin określa wielkość lewego i prawego marginesu w tekście opisu; np: \setlength{\captionmargin}{2cm}
Pakiet posiada opcje definiujące domyślny sposób składu podpisu pod obiektami ruchomymi:
Polecenie opis
normal Jeśli podpis jest krótszy niż jedna linia, jest centrowany w przeciwnym wypadku, składany jest w pudełko o pełnej szerokości (bez wyróżniania nazwy obiektu) --- jest to domyślny sposób składu.
hang
isu podpis składany jest tak jak środowisko description; kolejne linie są ,,wcięte'' na szerokość nazwy obiektu
center tekst opisu jest centrowany
centerlast
anne podpis składany jest w pudełko; ostatnia linia jest centrowana
Ustalenie standardowej wielkości czcionki1
scriptsize czcionka scriptsize
footnotesize czcionka footnotesize
small czcionka small
normalsize czcionka normalsize
large czcionka large
Large czcionka Large
Ustalenie atrybutów czcionki
up upshape
it itshape
sl slshape
sc scshape
md mdseries
bf bfseries
rm rmfamily
sf sffamily
tt ttfamily
ruled jeśli używany jest pakiet float (patrz. float) i użyte było polecenie \floatstyle{ruled} to opcja ruled spowoduje że nazwa obiektu będzie składana czcionką określoną w opcji lub poleceniem \captionlabelfont, a nie taką jaka wynika z definicji pakietu float
Pakiet dobrze współpracuje z pakietem rotating; pakiet caption powinien być wywołany po pakiecie rotating.
1 Jeżeli był wywołany pakiet subfigure to podpis rysunku podrzędnego składany jest czcionką o jeden skok mniejszą

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/supported/caption/caption2.dtx>
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/supported/caption/caption2.ins>


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .