ccaption

Pakiet dostarcza kilku makroinstrukcji związanych z podpisami pod rysunkami (środowisko figure) lub tabelami (środowisko table).

Pakiet dostarcza poleceń umożliwiających tworzenie podpisów pod rysunkami i tabelami (środowiska figure i table) będących kontynuacją opisu poprzedniego obiektu (nie jest inkrementowany licznik) oraz tworzenia opisów składanych tak jak opis rysunku (caption) w dowolnym miejscu dokumentu.

poniższa konstrukcja da następujący rezultat:

\begin{figure}
\caption{podpis pod rysunkiem}
\end{figure}
\begin{figure}
\contcaption{kontynuacja podpisu z poprzedniego rysunku}
\end{figure}

oprócz polecenia \contcaption mamy do dyspozycji jeszcze kilka innych:
\legend{tekst} może być użyta w dowolnym kontekście; tworzy ,,anonimowy'' podpis formatowany tak jak podpisy pod tabelami i rysunkami. Wewnątrz jest wywoływane polecenie formatlegend, tak że możemy dzięki temu tworzyć dodatkowe efekty:
	\def\formatlegend#1{{\bfseries mój podpis:}\~#1}
	.
	.
	.
	\legend{treść podpisu}
	
	
	
\abovelegendskip dodatkowy odstęp przed podpisem (definiowany w następujący sposób \setlength{\abovelegendskip}{1cm})
\belowlegendskip dodatkowy odstęp za podpisem (definiowany w następujący sposób \setlength{\belowlegendskip}{1cm})
\namedlegend polecenie zachowuje sie identycznie jak caption, ale podpis nie jest numerowany i nie jest wprowadzany do spisu obiektów (tabel lub rysunków); uwaga -- wewnątrz też jest wywoływane polecenie formatlegend
\newfixedcaption{\nazwapolecenia}{nazwaśrodowiska} polecenie tworzy nową makroinstrukcję formatującą tekst (można jej używać w dowolnym miejscu} tak jak polecenie \caption. Tekst jest opatrzony etykietą i jest numerowany tak jak podpis środowiska nazwaśrodowiska
\newfixedcaption[\polecenie]{\nazwapolecenia}{nazwaśrodowiska} tak zdefiniowane polecenie nie numeruje formatowanego tekstu, a polecenie (musi być zdefiniowane wcześniej) jest wywoływane wewnątrz; ma analogiczny sens jak wcześniej opisane polecenie \formatlegend
\renewfixedcaptionpodobnie jak wyżej opisywane; pozwala przedefiniować istniejącą makrodefinicję
\providefixedcaptionpodobnie jak powyżej; pozwala na utworzenie nowej lub przedefiniowanie istniejącej (jeśli istnieje) makroinstrukcji
\newfloatenv[licznik]{nazwa}{ext}{etykieta} polecenie pozwala na utworzenie nowego obiektu ruchomego (zachowującego się tak jak table lub figure)
licznik(np. section) określa licznik nadrzędny
extrozszerzenie nazwy pliku do którego są wprowadzane informacje o opisach
etykietatekst etykiety podpisu
\listfloats{nazwa}{Opis} polecenie tworzy wykaz wszystkich obiektów tworzonych za pomocą środowiska nazwa, opisanych za pomocą polecenia opisującego (\caption lub własnego tworzonego poleceniem \newfixedcaption). Wykaz jest opatrzony tekstem Opis


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .