changebar

pakiet zawiera makroinstrukcje umożliwiające zaznaczanie tekstu linią na marginesie

Opcje

Opcja Opis
DVItoLN03
dvitoln03
DVItoPS
dvitops
DVIps
dvips domyślnie aktywna
emTeX
emtex
textures
Textures deklaracja sterownika przetwarzającego .dvi; nie dla wszystkich urządzeń wyjściowych efekt jest widoczny
outerbars linia na marginesie z prawej strony na stronach nieparzystych
innerbars linia na marginesie z prawej strony na stronach parzystych (domyślnie)
leftbars linia zawsze z lewej strony
rightbars linia zawsze z prawej strony
traceon
traceoff

Polecenia

Polecenie Opis
\cbstart[grubość] początek markera tekstu modyfikowanego -- parametr opcjonalny może zawierać grubośc linii (domyślnie grubość określona przez makro changebarwidth)
\cbend koniec markera
\cbdelete polecenie markujące bieżącą linie do końca strony
\begin{changebar}[grubość]
.
.
\end{changebar}
podobnie jak \cbstart, \cbend tylko w formie środowiska (można je zagnieżdzać)
\setlength{\changebarwidth}{2pt} deklaracja szerokości linii markującej
\setlength{\deletegebarwidth}{4pt} deklaracja szerokości linii markującej tekst do skasowania
\setlength{\changebarsep}{30pt} deklaracja odległości tekstu od lini markującej
\setcounter{changebargrey}{65} deklaracja stopnia szarości linii
\nochangebars wyłącza polecenia definiujące marker

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .