cite

Dołączenie pakietu powoduje, że cytowane pozycje będą ustawione w rosnącej kolejności, bez względu na kolejność na liście bibliografii. Oprócz tego zmieniając definicje poniżej wymienionych makroinstrukcji możemy sterować szeregiem parametrów (podobne parametry są zdefiniowane w pakiecie chapterbib):
\citeform
np.
\renewcommand\citeform[1]{\romannumeral 0#1}
makroinstrukcja jest wywoływana przy generowaniu numeru pozycji; tu pozycje numerowane cyframi rzymskimi
\renewcommand\citeform[1]{(#1)}
a tu każda pozycja będzie ujęta w nawiasy okrągłe
\renewcommand\citeform {\thechapter.}
w tym przypadku poprzedzona numerem rozdziału

\citepunc
np.
\renewcommand\citepunct{,}
sekwencja wstawiana między numerami

\citemid
np.
\renewcommand\citemid{; }
sekwencja wstawiana przed notą umieszczaną wewnątrz listy (polecenie
\cite[nota]{lista cytowanych pozycji}).

\citeleft
np.
\renewcommand\citeleft{(}
sekwencja poprzedzająca listę cytowanych publikacji (standardowo [)

\citeright
np.
\renewcommand\citeright{)}
sekwencja kończąca listę cytowanych publikacji (standardowo ])

Pakiet posiada następujące opcje:

verbose
będą sygnalizowane błędy
nospace
pozycje nie będą odzielane spacją
space
pozycje będą odzielane spacją

Przyklad:

\def\citemid{;\ }
\cite{wm-94,wm-95,ein}
\cite{ein,wm-94,wm-95}
\cite[uwaga w cytowanych pozycjach]{ein,ein}
Powyższy ciąg poleceń generuje poniższy tekst:
[Einstain, 1-3] [Einstain, 1, 2] [Einstain, Einstain; uwaga w cytowanych pozycjach]
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .