fancyheading

Pakiet zawiera makroinstrukcje pozwalające definiować nagłówki i stopki na stronie. Nagłówki mogą być trójczęściowe. Pierwsza litera nazwy oznacza: l -- lewa część c -- środek i r prawa część
\lhead[strona parzysta]{strona nieparzysta}
\chead[strona parzysta]{strona nieparzysta}
\rhead[strona parzysta]{strona nieparzysta}
\lfoot[strona parzysta]{strona nieparzysta}
\cfoot[strona parzysta]{strona nieparzysta}
\rfoot[strona parzysta]{strona nieparzysta}

Jeżeli nie było deklarowane \twoside (druk w układzie dwustronnym -- książkowym) to zawsze brana jest część ujęta w nawiasy {}. Parametr ujęty w nawiasy [] może być pominięty, wtedy nagłówki są jednakowe na stronach parzystych i nieparzystych. W tekście nagłówka strony można łamać linię poleceniem \\ (ale ostrożnie, pojawiają się komunikaty o przekroczeniu przewidzianej szerokości pola; ,,overfull box'') Nagłówki/stopki stają się aktywne po użyciu makroinstrukcji
\pagestyle{fancy}
\pagestyle{fancyplain}
\thispagestyle{fancy}
\thispagestyle{fancyplain}

Nagłówek jest podkreślany, część lewa jest dosuwana w lewo, część środkowa centrowana, a część prawa dosuwana do prawego marginesu. Szerokość nagłówka jest standardowo równa szerokości strony, ale można ją ustawić zmieniając definicję polecenia \headwidth (szerokość stopki jest zawsze równa szerokości nagłówka).

Możemy zwiększyć szerokość nagłówka tak aby obejmował również notę na marginesie:
\setlength{\headwidth}{\textwidth}
\addtolength{\headwidth}{\marginparwidth}
\addtolength{\headwidth}{\marginparsep}

Ze względu na podkreślenie należy zwiększyć wysokość nagłówka (za wysokość nagłówka odpowiada parametr \headheight). Grubość kreski podkreślającej nagłówek określa parametr \headrulewidth (stopkę \footrulewidth); nadanie tym parametrom wartości 0pt spowoduje zniknięcie podkreślenia. Wyżej opisane definicje nagłówków i stopek stają się aktywne jeśli użyjemy polecenia:
\pagestyle{fancy}
lub
\thispagestyle{fancy}

Ponieważ polecenia definiujące tytuły zmieniają styl wyświetlania stopek i nagłówków na plain (np. polecenie \chapter) zdefiniowano dodatkowy styl fancyplain, umożliwiający również kontrolę nad stylem plain. Definiujemy części składowe nagłówków w poniższy sposób:
\lhead[\fancyplain{F1}{F2}]{\fancyplain{F3}{F4}}

Na stronie lewej (parzystej) określonej przez styl fancyplain zostanie w części lewej umieszczony nagłówek F2, a na stronie prawej (nieparzystej) nagłówek F4; natomiast na stronach gdzie jest określony styl plain odpowiednio: F1 na stronie lewej, a F3 na stronie prawej.

Za grubość kreski podkreślającej nagłówek (stopkę) na stronie określonej przez styl plain odpowiada parametr \plainheadrulewidth (\plainfootrulewidth)\footnote{Standardowo obie grubości są równe 0pt}.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .