float

Pakiet dostarcza makropoleceń umożliwiających definiowenie własnego środowiska, będącego obiektem ruchomym. Lista makropoleceń
polecenie opis
\floatstyle{styl} określa standardowy sposób wydrukowania obiektu. Zdefiniowane są trzy typy parametru styl:
ruled poszczególne linie obiektu będą podkreślone,
boxed obiekt będzie otoczony ramką,
plain obiekt nie będzie wyróżniony w żaden szczególny sposób.
\newfloat{nazwa}{preferencje}{ext}[licznik]
definiuje środowisko o własnościach obiektu ruchomego; poszczególne argumenty wywołania oznaczają:
nazwa nazwa środowiska (dostępna przez
\begin{nazwa}
...
\end{nazwa}),
preferencje
h preferujemy umieszczenie obiektu w danym miejscu (jeśli jest to możliwe),
H umieszczenie w miejscu bieżącym bez względu na okoliczności,
t na górze strony,
b na dole strony i
p na osobnej stronie,
ext określa rozszerzenie nazwy zbioru do którego będzie kierowana lista obiektów tego typu (zbiór potrzebny do zrobienia spisu obiektów),
licznik nazwa licznika, którego zwiększenie wartości powoduje zerowanie licznika obiektu (np. użycie nazwy section powoduje że numerem naszego obiektu będzie złożenie >>konkatenacja<< wartości licznika section i licznika obiektu; będą one numerowane w obrębie podrozdziału (section)), parametr ten może być pominięty, wówczas obiekty są liczone na przestrzeni całego zbioru.
\floatname{nazwa}{tekst} definiuje tekst umieszczany w opisie obiektu przy pomocy polecenia caption (nazwa jest nazwą środowiska)
\listof{nazwa}{tytuł} polecenie umieszczenia spisu obiektów o nazwie nazwa, tytuł będzie nagłówkiem spisu.
\restylefloat{nazwa} zmienia sposób drukowania standardowych obiektów na styl określony poprzedzającym poleceniem floatstyle; zamiast nazwa może być użyta nazwa standardowego obiektu -- table lub figure. Polecenie służy do przedefiniowania własności standardowych obiektów.
\floatplacement{nazwa}{preferencje} zmienia domyślne rozmieszczenia obiektów (patrz argument preferencje w poleceniu \newfloat)

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .