geometry

Pakiet służy do określenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny.

Parametry możemy określać na dwa sposoby:

Pojęcia zdefiniowane nieco różnią się od znanych nam ze standardowego Latex-a:
paper-całkowity rozmiar papieru
total-body-obszar zadrukowany (zawiera nagłówek i stopkę oraz notki na marginesie)
body-kolumna składu (może być podzielona na szpalty)
margins-marginesy strony (odległość między obszarem drukowania (total-body), a krawędzią papieru)
Nazwy parametrów i ich znaczenie ilustruje rysunek:

a w przypadku istnienia notki na marginesie:

W przypadku braku definicji jednego (lub wielu) parametrów jest on wyliczany automatycznie:
wartości parametrów  rezultat 
left width right  left width right 
top height bottom  top height bottom 
* * *  m l mdomyślne
A * *  A R1 Abalans
* * A   A R1 Abalans
* A *   R2 A R2 centrowanie
A B *   A B R3  
A * B   A R3 B  
* A B   R3 A B  
A C B   A R3 B  

gdzie:
* -- oznacza brak definicji parametru
R1 = L - 2A
R2 = (L - A)/2
R3 = L - A - B
jeśli żaden parametr nie jest zdefiniowany, przyjmowane są wartości domyślne
l = 80% szerokości papieru
m = 10% szerokości papieru
lub
l = 90% wysokości papieru (paperwidth)
m = 5% wysokości papieru (paperheight)

Lista opcji:
nazwaznaczenie
verbose wyświetla komunikaty oraz obliczone (ustawione) parametry strony
noheadrównoważne: headheight=0pt
nofootrównoważne: footskip=0pt
noheadfootrównoważne: footskip=0pt i headheight=0pt
includemp przy automatycznym ustalaniu szerokości łamu, na podstawie rozmiarów papieru uwzględniane jest miejsce na notatkę (wielkości marginparsep i marginparwidth)
reversemp
reversemarginpar
notka na marginesie pojawi się na przeciwległym marginesie (oczywiście uwzględniana jest opcja twoside)
twoside ustawia parametry strony tak, aby uwzględnić druk dwustronny (notki na marginesie pojawią się na zewnętrznych marginesach; będą również różne marginesy -- prawy i lewy)
portrait ustawia format strony w ,,pionie'' (ustawienie domyślne)
landscape ustawia format strony w ,,poziomie'' (zamienia szerokość z wysokością)
dvips przekazuje wartości określające wielkość strony do postscriptu -- wskazana jeśli dokument będzie przetwarzany via postscript
pdftex (tylko dla pdftex-a przekazuje wartości określające wielkość strony do pliku wynikowego .pdf -- ustawia \pdftexoutput=1
a0paper
a1paper
a2paper
a3paper
a4paper
a5paper
a6paper
b1paper
b2paper
b3paper
b4paper
b5paper
b6paper
letterpaper
executivepaper
legalpaper
ustawia rozmiar papieru
reset ustawia wartości parametrów na domyślne (nie kasuje ustawionego rozmiaru paieru)
paper=nazwa
papername=nazwa
ustawia rozmiar papieru; np: paper=a4paper
paperwidth=szerokość ustala szerokość papieru
paperheight=wysokość ustala wysokość papieru
width
totalwidth
ustawia szerokość obszaru roboczego strony (total body -- patrz rysunek); jeśli równocześnie jest zdefiniowany parametr textwidth to definicja width jest ignorowana
height
totalheight
ustawia wysokość obszaru roboczego strony (total body -- patrz rysunek); jeśli równocześnie jest zdefiniowany parametr textheight to definicja height jest ignorowana
left=szerokość
lmargin=szerokość
ustala lewy margines strony (kompensowany jest zwyczajowy margines 1 cal ustawiany w programach drukujących)
right=szerokość
rmargin=szerokość
ustala prawy margines strony
right=szerokość
rmargin=szerokość
ustala prawy margines strony
top=wysokość
tmargin=wysokość
ustala górny margines strony (kompensowany jest zwyczajowy margines 1 cal ustawiany w programach drukujących)
bottom=wysokość
bmargin=wysokość
ustala dolny margines strony
hscale=stosunek określa stosunek szerokości obszaru roboczego (total body) do szerokości papieru
vscale=stosunek określa stosunek wysokości obszaru roboczego (total body) do wysokości papieru
textwidth=szerokość definiuje szerokość składu
textheight=wysokość definiuje wysokość składu (kolumny)
marginparwidth=szerokość
marginpar=szerokość
definiuje szerokość noty na marginesie
marginparsep=odległość odległość między tekstem, a notą
headheight=wysokość
head=wysokość
wysokość nagłówka
headsep=odległość odległość między tekstem, a nagłówkiem
footskip=odległość
foot=odległość
odległość między podstawą ostatniej linii tekstu na stronie (baseline), a podstawą ostatniej linii stopki
hoffset=przesunięcie dodatkowe przesunięcie całego drukowanego materiału w poziomie
voffset=przesunięcie dodatkowe przesunięcie całego drukowanego materiału w pionie
twosideshift=odstęp określa dodatkowy odstęp, który jest dodawany do lewego marginesu na stronach nieparzystych i prawego na stronach parzystych
mag=skala określa stosunek w jakim będą przeskalowane wszystkie rozmiary (również wielkość czcionki) -- 1000 oznacza wielkość naturalną (np. dla papieru a4 (a4paper) mag=1414 oznacza przeskalowanie rozmiaru strony do wielkości a3)
papersize={szerokość,wysokość} określenie rozmiarów papieru, poprzez jawne podanie obu parametrów
total={szerokość,wysokość} określenie rozmiaru roboczego (total body, patrz rysunek)
body={szerokość,wysokość}
text={szerokość,wysokość}
określenie rozmiaru kolumny składu (body)
scale={skala x,skala y}
scale={skala}
określenie obszaru roboczego (total body -- patrz rysunek) względem rozmiaru papieru
hmargin={margines lewy,margines prawy}
hmargin={margines}
określenie lewego i prawego marginesu
vmargin={margines górny,margines dolny}
vmargin={margines}
określenie lewego i prawego marginesu
margin={marginesy poziome,marginesy pionowe}
vmargin={marginesy}
określenie marginesów strony (jak łatwo się domyśleć oba (lub wszystkie cztery) marginesy są jednakowe)
offset={przesunięcie poziome,przesunięcie pionowe}
offset={przesunięcie}
dodatkowe przesunięcie całego drukowanego materiału
hdivide={margines lewy, szerokość,margines prawy} definicja parametrów strony (w poziomie) -- w przypadku podania wszystkich trzech parametrów, może wystąpić konflikt z określonym rozmiarem papieru, wartość parametru może być pusta lub zastąpiona znakiem * -- wtedy wartość jest obliczana na podstawie innych znanych parametrów
vdivide={margines górny, wysokość,margines dolny} definicja parametrów strony (w pionie) -- w przypadku podania wszystkich trzech parametrów, może wystąpić konflikt z określonym rozmiarem papieru, wartość parametru może być pusta lub zastąpiona znakiem * -- wtedy wartość jest obliczana na podstawie innych znanych parametrów
divide={margines lewy/górny, szerokość/wysokość,margines prawy/dolny} definicja parametrów strony (w poziomie i pionie) -- w przypadku podania wszystkich trzech parametrów, może wystąpić konflikt z określonym rozmiarem papieru, wartość parametru może być pusta lub zastąpiona znakiem * -- wtedy wartość jest obliczana na podstawie innych znanych parametrów

Pakiet nie umożliwia zmiany parametru określającego maksymalną wysokość obszaru zajmowanego przez przypisy; można go zmienić następującym poleceniem:

\setlength{\dimen\footins}{3cm}
(oczywiście zamiast 3 cm mozna wstawić dowolną wartość) oraz odległości między tekstem, a przypisem; można go zmienić poleceniem:
\setlength{\skip\footins}{3cm}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .