Graphicx

Główną funkcją pakietu jest dołączenie plików graficznych w różnych formatach (w przypadku plików nie zawierających deklaracji rozmiaru, należy go wyspecyfikować).

Pakiet korzysta z pakietów graphics (jest jego rozszerzeniem) i keyval, tak więc opisuję polecenia obu pakietów (jeżeli ładujemy pakiet graphicx, wszystkie one są dostępne).

Opcje określające możliwości driverów

Opcja Opis możliwości
dvips.dvi przetwarzany przez dvips T.Rokickiegowszystko
xdviwszystko
dvipdfS.Lasenkowszystko
dvipdfmwszystko
pdftexpdftexwszystko
dvipsoneY & Ywszystko
dviwindojwwszystko
emtexsterowniki emtexatylko dołączanie plików (bez skalowania)
dviwinH.Sendoukastylko dołączanie plików
oztexA.Trevorrowdołączanie plików, obroty, kolory
texturesBlue Sky???
pctexpsPCTEXdołączanie plików, obroty, kolory
pctexwinPCTEXdołączanie plików, obroty, kolory
pctexhpPCTEXdołączanie plików
pctex32PCTEXwszystko
truetexKinchdołączanie plików (ograniczone kolory)
tcidviKinch???
vtex???????

Pozostałe opcje

Opcja Opis
debugshow ???
draftnie jest wstawiana grafika, (wstawiana jest nazwa pliku) rezerwowane jest jedynie miejsce
finalwyłącza opcję draft
hiderotatejeżeli driver nie obsługuje funkcji obrotu tekstu, a w tekście będą użyte takie funkcje nie będzie sygnalizowany błąd, ale tekst, który ma być obrócony nie będzie widoczny
hiresbbrezerwuje na rysunek miejsce o wymiarach określonych przez %%HiResBoundingBox, a nie określonych przez %%BoundingBox
hidescalejeżeli driver nie obsługuje funkcji skalowania tekstu, a w tekście będą użyte takie funkcje nie będzie sygnalizowany błąd, ale tekst, który ma być skalowany nie będzie widoczny
unknownkeysallowedopcja dla pakietu keyval
unknownkeyserroropcja dla pakietu keyval

Polecenia

polecenie opis
\includegraphics[parametry]{nazwa pliku} parametry dodatkowe określają dodatkowe operacje na dołączanej grafice (np. obrót, skalowanie) lub określają brakujące dane (np. rozmiar); wartości parametrów określamy w następujący sposób:
nazwa=wartość
kolejne definicje parametrów oddzielamy przecinkiem;
height=długość
wysokość obszaru zajmowanego przez grafikę -- rysunek zostanie przeskalowany do zadanego rozmiaru
width=długość
szerokość obszaru zajmowanego przez grafikę -- rysunek zostanie przeskalowany do zadanego rozmiaru (jeżeli podamy tylko jeden wymiar pozostały zostanie przeskalowany tak, aby zachować proporcje)
keepaspectratio=długość
jeżeli są określone oba rozmiary (wysokość i szerokość), rysunek zostanie przeskalowany tak, aby nie przekroczyć żadnego z nich
totalheight=długość
całkowita wysokość (głębokość + wysokość obszaru zajmowanego przez grafikę -- rysunek zostanie przeskalowany do zadanego rozmiaru -- istotne przy obrotach
angle=wartość
kąt (w stopniach; wartość dodatnia oznacza obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) obrotu rysunku; (stopień przeskalowania zależy od kolejności definicji paramatrów rozmiaru i obrotu)
scale=wartość
współczynnik przeskalowania grafiki
origin=wartość
patrz opis \rotatebox
clip
powoduje obcięcie wszystkiego co ,,wystaje'' poza zadane wymiary obiektu (Boundingbox)
bb=wartość wartość wartość wartość
określa wymiary rysunku -- współrzędne lewego dolnego i prawego górnego rogu obszaru. Definicja jest niezbędna jeśli w samym rysunku nie ma takiej informacji.
viewport=wartość wartość wartość wartość
parametr pozwala na wycięcie z dołączanej grafiki zadanego prostokąta, określonego przez lewy dolny i prawy górny róg
trim=wartość wartość wartość wartość
funkcja podobna jak wyżej opisana, ale wartości określają wielkość odcięcia z lewej strony,, z dołu, z góry i prawej strony rysunku
draft
zamiast wstawienia rysunku pojawi się nazwa pliku (zostanie zarezerwowane prawidłowe miejsce na rysunek
hiresbb
patrz opis analogicznej opcji pakietu
type=typ
określa rodzaj grafiki, normalnie rodzaj ten jest określony przez rozszerzenie nazwy pliku
ext=typ
określa rozszerzenie nazwy; używane razem z parametrem type
read=plik
określa nazwę pliku zawierającego definicję rozmiaru; używane razem z parametrem type
command=polecenie systemowe
określa nazwę polecenia, które dokona konwersji pliku do postaci akceptowalnej; używane razem z parametrem type
\rotatebox[parametry]{kąt}{tekst} podstawowy argument makroinstrukcji (tekst) jest obracany o zadany kąt (wartość dodatnia oznacza obrót w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara); parametry mogą definiować dodatkowe własności w postaci:
origin=specyfikacja
specyfikacja określa punkt obrotu
l -- lewy brzeg,
r -- prawy brzeg,
c -- środek (w poziomie),
t -- górny brzeg,
b -- dolny brzeg,
B -- podstawa linii;
i stanowi go para określająca położenie punktu w pionie i poziomie; np: origin=bc
x=wartość,y=wartość
wartość określa współrzędne punktu obrotu (odpowiednio w poziomie i pionie w zadanych jednostkach miary)
units=wartość
stosunek wartość do 360 stopni określa mnożnik kąta obrotu (np.: units=-360 spowoduje że dodatnia wartość kąta będzie oznaczała obrót zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara)
\scalebox{przeskalowanie w poziomie}[przeskalowanie w pionie]{tekst} przeskalowuje pudełko zawierające tekst o zadane współczynniki; jeżeli parametr przeskalowanie w pionie nie jest określony zostanie użyty ten sam współczynnik co w poziomie (zostaną zachowane proporcje).
\resizebox*{szerokość}{wysokość}{tekst} przeskalowuje pudełko zawierające tekst do zadanych wymiarów (wersja ,,gwiazdkowa'' za podstawę skalowania bierze całkowitą wysokość pudełka (totalheigh -- razem z głębokością), a nie tylko wysokość (height)). Określenie dowolnej z wartości jako ! powoduje, że pozostała wartość zostanie obliczona, tak aby zachować proporcje.
\resizebox{szerokość}{wysokość}{tekst}
\DeclareGraphicsExtensions{lista rozszerzeń} lista rozszerzen stanowi listę dopuszczalnych rozszerzeń nazw plików zawierających grafikę (elementy listy muszą być rozdzielone przecinkiem); np. \DeclareGraphicsExtensions{.bmp,.eps} jeżeli w katalogu bieżącym są dwa pliki o tej samej nazwie lecz różnym rozszerzeniu nazwy o pobraniu właściwego pliku decyduje kolejność na liście; deklaracja ma znaczenie jedynie wtedy, kiedy specyfikujemy nazwy plików bez rozszerzenia i nie wpływa na akceptowalność danego formatu przez program interpretujący plik .dvi
\graphicspath{lista katalogów} lista katalogów określa listę katalogów (oddzieloną przecinkami), w których poszukiwane są pliki zawierające grafikę
\DeclareGraphicsRule{ext}{typ}{zbiór}{polecenie} polecenie umożliwia ładowania grafiki w innej postaci niż przewiduje to driver -- określa ono akcję (np. konwersję, rozkompresowanie) którą należy podjąć, aby była ona zrozumiała dla drivera (zadeklarowany program konwersji musi produkować wyniki na stdout).
ext określa rozszerzenie nazwy pliku zawierającego grafikę, typ określa typ grafiki, zbiór -- zbiór zawierający definicję rozmiaru grafiki (właściwy zbiór zawierający zakodowaną grafikę jest interpretowany przez driver, a nie przez TeX-a, który potrzebuje zarezerwować na nią miejsce)
np:
%%BoundingBox: 0 0 596 842
polecenie określa jaki program należy wywołać, aby doprowadzić zbiór do grafiki postaci akceptowalnej przez driver
np. \DeclareGraphicsRule{.ps.arj}{eps}{.ps.bb}{arj -x #1}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .