graphpap

Dostarcza polecenia \graphpaper (tylko w środowisku picture) umożliwiającego narysowanie siatki)
\graphpaper[skok](x1,y1)(x2,y2)
parametr opcjonalny skok określa skok siatki -- co ile jednostek ma być rysowana linia (standardowo 10), współrzędne x1, y1, x2, y2 określają współrzędne lewego dolnego i prawego górnego rogu obszaru zakreskowanego. ,,Okrągłe'' pozycje są opisane.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .