hyperref

Dołączenie pakietu umożliwia tworzenie dokumentów hipertekstowych za pomocą LaTeX-a. Dokument można przetworzyć PDFLateXem lub standardowym LaTeX-em i następnie poddać dalszej obróbce np: dvips i Acrobat Distiller.

Jeżeli dokument jest napisany zgodnie z regułami sztuki, to nie są wymagane inne zabiegi -- wszystkie odwołania do etykiet, bibliografii, numery stron w skorowidzu, pozycje w spisach staną się automatycznie odwołaniami hipertekstowymi (lokalnymi). Oprócz tego możemy umieszczać odwołania do dokumentów zewnętrznych i definiować etykiety globalne, na które można się powołać w innych dokumentach.

Odsyłacze, jak i miejsca etykietowane mogą być wyróżnione kolorem lub obwódką. Sposób oznaczania określamy za pomocą parametrów sterujących (opcji). Nadawanie wartości parametrom odbywa się w następujący sposób:

\usepackage[opcja={wartość},
opcja={wartość},
...
opcja={wartość}]{hyperref}

Możemy również utworzyć zbiór hyperref.cfg i umieścić w nim wartości parametrów. W tym celu należy utworzyć poniższą konstrukcję:

\hypersetup{
opcja={wartość}},
...
opcja={wartość}}
}


Jak łatwo się domyśleć najpierw analizowany jest zbiór hyperref.cfg, a następnie parametry podawane przy wywołaniu pakietu.

Pakiet hyperref, w przypadku użycia opcji colorlinks, dołącza pakiet color (oczywiście można pakiet ten dołączyć niezależnie). Dołączany jest również pakiet url -- adresy prezentowane za pomocą polecenia url stają się automatycznie połączeniami hipertekstowymi.

W przypadku dołączenia pakietu xr (z pakietem hyperref dostarczana jest zmodyfikowana wersja tego pakietu) dostępne jest polecenie \externaldocument. Ogólna postać wywołania wygląda następująco:

\externaldocument[prefix]{document}[URL]

gdzie:

prefix
w przypadku konfliktu etykiet w zbiorze zewnętrznym i bieżącym można określić prefix; wtedy na etykiety zewnętrzne powołujemy się jako: prefixetykieta (dokument na który się powołujemy też musi być kompilowany z dołączonym pakietem hyperref; inna jest postać polecenia newlabel)
document
nazwa dokumentu zewnętrznego -- w czasie kompilacji wczytywany jest zbiór dokument.aux, w celu pobrania definicji etykiet
URL
adres dokumentu1 (znaki specjalne (np. ~) pozostają nimi). Do nazwy zbioru dopisywany jest ciąg znaków zdefiniowany parametrem extension. W przypadku pominięcia tego parametru zbiorem zewnętrznym staje się zbiór określony przez parametr document2

Polecenia

\Acrobatmenu{wywoływana funkcja}{tekst opisujący}
polecenie tworzy menu które umożliwia wywołanie funkcji przeglądarki; znane są następujące funkcje:
kategoria nazwa funkcji
File Open, Close, Scan, Save, SaveAs, Optimizer:SaveAsOpt, Print, PageSetup, Quit
ImportImage, ImportNotes, AcroForm:ImportFDF
ExportNotes, AcroForm:ExportFDF
GeneralInfo, OpenInfo, FontsInfo, SecurityInfo, Weblink:Base, AutoIndex:DocInfo
GeneralPrefs, NotePrefs, FullScreenPrefs, Weblink:Prefs, AcroSearch:Preferences (Windows) lub AcroSearchPrefs (Mac), Cpt:Capture
Edit Undo, Cut, Copy, Paste, Clear, SelectAll, Ole:CopyFile, TouchUp:TextAttributes, TouchUp:FitTextToSelection, TouchUp:ShowLineMarkers, TouchUp:ShowCaptureSuspects, TouchUp:FindSuspect, Properties
AcroForm:Duplicate, AcroForm:TabOrder
Document Cpt:CapturePages, AcroForm:Actions, CropPages, RotatePages, InsertPages, ExtractPages, ReplacePages, DeletePages, NewBookmark, SetBookmarkDest, CreateAllThumbs, DeleteAllThumbs
View ActualSize, FitVisible, FitWidth, FitPage, ZoomTo, FullScreen, FirstPage, PrevPage, NextPage, LastPage, GoToPage, GoBack, GoForward, SinglePage, OneColumn, TwoColumns, ArticleThreads, PageOnly, ShowBookmarks, ShowThumbs
Tools Hand, ZoomIn, ZoomOut, SelectText, SelectGraphics, Note, Link, Thread, AcroForm:Tool, Acro_Movi:MoviePlayer, TouchUp:TextTool, Find, FindAgain, FindNextNote, CreateNotesFile
AcroSrch:Query, AcroSrch:Indexes, AcroSrch:Results, AcroSrch:Assist, AcroSrch:PrevDoc, AcroSrch:PrevHit, AcroSrch:NextHit, AcroSrch:NextDoc
Window ShowHideToolBar, ShowHideMenuBar, ShowHideClipboard, Cascade, TileHorizontal, TileVertical, CloseAll
Help HelpUserGuide, HelpTutorial, HelpExchange, HelpScan, HelpCapture, HelpPDFWriter, HelpDistiller, HelpSearch, HelpCatalog, HelpReader, Weblink:Home, About (Windows)
\pdfbookmark{tekst do zakładki}{etykieta}
,,ręczne'' wstawienie pozycji do menu przeglądarki (zakładka) (p. opcje: bookmark i bookmarksopen)
\href{URL}{tekst opisujący odsyłacz}
tworzy odsyłacz do dokumentu w sieci internet (WWW)
\url{URL}
tworzy odsyłacz do dokumentu w sieci internet (WWW) (tekstem opisującym jest sam adres; patrz opis pakietu url)
\hyperbaseurl{???}
-- patrz opcja baseurl
\hyperimage{URL}{tekst opisujący odsyłacz}
tworzy odsyłacz do rysunku
\hypertarget{nazwa etykiety}{tekst opisu}
oznacza tekst opisu etykietą lokalną nazwa etykiety , na zdefiniowaną etykietę można się powołać poleceniem hyperlink; oznaczony tekst wyświetlany jest w kolorze określonym przez opcję anchorlink
\hyperlink{nazwa etykiety}{obiekt opisujący odsyłacz}
tworzy odsyłacz do innego miejsca (oznaczonego etykietą; p. polecenie hypertarget) w bieżącym dokumencie; obiekt może być tekstem bądź rysunkiem, np:
\hyperlink{etykieta}{\epsfig{figure=picture,height=1in}}

\hyperref{URL}{kategoria}{etykieta}{tekst opisujący}
polecenie definiuje odsyłacz do innego dokumentu. Zostanie on wczytany zamiast bieżącego, zostanie pokazana strona zawierająca etykietę o podanej nazwie i kategorii (tak naprawdę realizowane jest odwołanie do etykiety w postaci: kategoria.etykieta (patrz hyperdef)
\hyperref{file:test2.pdf}{equation}{1}{hello}

\hyperref[lokalna etykieta]?????
powołanie się na odsyłacz zdefiniowany poleceniem hyperdef i nazwany etykietą (etykieta lokalna) (nie udało mi się uzyskać pozytywnych efektów)
\hyperdef{etykieta}{kategoria}{tekst opisujący}
tekst opisujący jest oznaczany etykietą, do której można się odwołać z innego dokumentu (p. hyperref)
\hyperdef{equation}{1}{hello}

\hyperdef[lokalna etykieta]{etykieta}{kategoria}{tekst opisujący}
tworzy również etykietę lokalną na którą można się powołać w poleceniu hyperref (nie udało mi się uzyskać pozytywnych efektów)
\PDFOpen{????}
?????
\PDFNextPage{tekst}
tworzy odsyłacz hipertekstowy do następnej strony
\PDFPreviousPage{tekst}
tworzy odsyłacz hipertekstowy do poprzedniej strony
\PDFPage{kwalifikator}{tekst}
tworzy odsyłacz hipertekstowy do strony określonej przez kwalifikator (nie znam listy możliwych określeń)
\PDFPage{/Next}{następna strona}

\htmlref{tekst opisujący}{etykieta}
podobnie jak hyperref tyle, że do dokumentu HTML (nie udało mi się uzyskać pozytywnych efektów)
\hyperpageanchor
definicja etykiety hipertekstowej do strony bieżącej w postaci page.numer strony (kategoria ,,page'') numer strony jest reprezentowany w postaci liczby -- opcja plainpages (bez względu na sposób wizualizacji licznika strony) lub tak jak jest on określony przez makro thepage (tak jak wygląda on w dokumennie)
\hyperpage{numer strony}
hiperodwołanie się do strony o podanym numerze (numer strony staje się opisem odsyłacza) -- używane głównie w skorowidzu
\begin{NoHyper}
\end{NoHyper}
tworzy środowisko w którym nie są tworzone hiperreferencje

Opcje główne

Opcja Opis
4Włączenie rozszerzeń wersji 4 Acrobata??? (Acrobat 4.05 sygnalizuje błąd przy wczytaniu dokumentu wygenerowanego przez pdflatexa)
draft wyłącza wszystkie opcje hipertekstowe
debug daje informacje o hiperreferencjach
a4paper wyjściowy format papieru (210x297 mm)
a5paper wyjściowy format papieru (148x210 mm)
b5paper wyjściowy format papieru (176x250 mm)
letterpaper wyjściowy format papieru (8.5x11 in)
legalpaper wyjściowy format papieru (8.5x14 in)
executivepaper wyjściowy format papieru (7.25x10.5 in)

Opcje konfiguracyjne

Opcja (po = wartość domyślna) Opis
raiselinks={false} dla niektórych driwerów ustawia sposób wyróżnienia opisu odsyłacza -- kolor albo obniżenie tekstu
breaklinks={false} włącza/wyłącza możliwość złamania linii w tekście opisującym link (np. pozycja spisu treści)
pageanchor={true} włącza/wyłącza automatyczne hiper etykietowanie stron etykietą w postaci: page.numer strony; jeśli zostanie wyłączona spis treści nie będzie realizował hiperodwołań
plainpages={true} ustawia jak mają być reprezentowane numery stron w etykietach hipertekstowych; zawsze jako liczba (bez względu na sposób wizualizacji) lub tak jak określa to makro thepage
nesting={false} nie używana
hypertexnames={true} nazwami hiperodwołań są nazwy LaTeXowe, a nie nazwy liczników -- bardzo elitarna opcja!!
bookmarkstype={toc} wprowadza do zbioru zakładek listę obiektów wprowadzanych do danego zbioru (toc -- spis treści; nie udało mi się osiągnąć pozytywnego efektu dla typów różnych od toc (np: lof -- spis rysunków)
implicit={true} ????????
naturalnames={false} ????
frenchlinks={false} oprócz koloru, wyróżnikiem hiperodwołania jest skład z użyciem czcionki CapSmall ma to znaczenie wtedy, kiedy opis hiperwołania jest tekstem, w przypadku spisu treści zamiana na skład czcionką CapsSmall odbywa się dopiero powyżej 1 poziomu (section)!?

Opcje związane z typem postprocesora przetwarzającego zbiór .dvi

Opcja Program przetwarzający
pdftex pdftex'a
hyperref nic nie robi
tekstures
htex4ht htex4ht.def
dvipdf hdifpdf.def -- dla programu Lesenko
dvipdfm dla programu dvipdfm
nativepdf hdvips.def pdfmark.def -- dla dvips'a
pdfmark synonim do dvipsef
dvips dvips
hypertex xdvi, dvips (z opcją -z) i OzTeX
dviwindo windowsowa przeglądarka Y&Y (włącza opcję colorlinks)
latex2html skrypt perlowy latex2html
ps2pdf przetwarzanie Ghostscript-em
dvipsone dvipsone

Opcje związane z zakresem hiperodwołań

Opcja (po = wartość domyślna) Opis
extension={???} ciąg znaków dodawany do nazwy zbioru określonego przez polecenie (związany z funkcją pakietu xr -- znak . dodawany jest automatycznie)
hyperfigures={false} ???????? p. hyperimages
backref={false} jeżeli po każdej pozycji bibliograficznej wystąpi pusta linia to dodawana jest lista numerów sekcji (section) w których występowało powołanie się tę pozycję bibliograficzną (opcje backref i pagebackref nie mogą być razem aktywne)
pagebackref{false} na końcu każdej pozycji bibliograficznej dodawana jest lista stron na których wystąpiło powołanie się na tę pozycję (opcje backref i pagebackref nie mogą być razem aktywne)
linktocpage={false} odsyłaczem (polem aktywnym) w spisie staje się numer strony, a nie tytuł
hyperindex={true} ????? włącza/wyłącza realizację hiperodwołań dla pozycji skorowidza
colorlinks={false} włącza/wyłącza kolorowanie odsyłaczy (jeśli true dołączany jest pakiet color)
linkcolor={red} kolor czcionki wyświetlania normalnych odsyłaczy
anchorcolor={black} miejsca etykietowane są wyświetlane czcionką o tym kolorze
citecolor={green} kolor czcionki wyświetlania odsyłacza do bibliografii
filecolor={cyan} kolor czcionki dla odsyłacza do zbioru -- (polecenie href odwołujące się do zbioru)
menucolor={red} kolor czcionki wyświetlania menu przeglądarki PDF-ów
pagecolor={red} nie zauważyłem skutków działania -- wydaje się być nieużywana
urlcolor={magenta} kolor czcionki wyświetlania odsyłacza do dokumentu internetowego
bookmarks={true} jest generowany i dołączany zbiór definiujący zakładki (jeżeli wartość opcji jest false to nie jest on dołączany mimo, że już istnieje)
bookmarksopen={false} włącza/wyłącza rozwijanie wszystkich poziomów zakładek
bookmarksnumbered={false} w zakładkach pojawią się również numery rozdziałów, a nie tylko tytuły
bookmarksopenlevel={\maxdimen}???? określa poziom rozwinięcia zakładek po załadowaniu dokumentu; wartością parametru jest liczba (a nie długość) określająca poziom i nie wiem dlaczego wartością domyślną jest /maxdimen
pdfhighlight={/I} zmienia sposób stylizacji ,,przycisków'' przy ich ,,naciśnięciu'' (/I -- inwersja, /N -- bez zmian, /O -- outline, /P -- podświetlenie)
citebordercolor={0 1 0} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki obejmującej pozycję cytowaną (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
filebordercolor={0 .5 .5} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki obejmującej opis odsyłacza do zbioru (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
linkbordercolor={1 0 0} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki obejmującej opis odsyłacza (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
menubordercolor={1 0 0} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki obejmującej opis menu definiowanego poleceniem AcrobatMenu (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
pagebordercolor={1 1 0} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki opisu odsyłacza dla polecenia PDFPage (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
urlbordercolor={0 1 1} kolor (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) ramki obejmującej opis odsyłacza do adresu definiowanego przez polecenie url (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)
pdfborder={0 0 1} kolor ramki (RGB; nie może być użyta nazwa TeX-owa) otaczającej opis odsyłacza dla poleceń PDFNextPage, PDFPreviousPage i PDFPage (aktywna jeśli wyłączona jest opcja colorlinks)

Opcje sterujące przeglądarką pdf-ów

baseurl={???} nie zauważyłem skutków działania
pdfpagemode={UseOutlines} ustawia tryb pracy przeglądarki; może przyjmować następujące wartości:
FullScreen
dokument zajmuje całą stronę okna przeglądarki
None
używane są ustawienia standardowe przeglądarki
UseThumbs
pokazywane są miniatury stron
UseOutlines
widoczne są zakładki
pdftitle={tytuł} tytuł dokumentu -- pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfauthor={autor} autor dokumentu -- pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfsubject={opis} pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfcreator={LaTeX with hyperref package}}
program za pomocą którego został utworzony zbiór -- pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfproducer={dvips + Distiller}}
program który wygenerował PDF-a (może być inna wartość; zależy to od użytych deklaracji driverów) -- pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfkeywords={słowa kluczowe} lista słów kluczowych pojawia się w ,,document info'' przeglądarki PDF-ów
pdfview={FitBH} ???
pdfstartpage={1} numer strony początkowej, pokazywanej przez przeglądarkę PDF-ów
pdfstartview={Fit} ???
pdfpagescrop={n n n n} ?????
pdfcenterwindow={False} strona dokumentu powinna być wycentrowana w oknie przeglądarki????
pdffitwindow={false} strona dokumentu jest skalowana tak, aby maksymalnie wypełnić okno przeglądarki


1Wydaje mi się, że w tym miejscu może wystąpić jedynie nazwa zbioru lokalnego
2 Uwaga! błąd. Standardowym rozszerzeniem jest .pdf -- dodawane jest również rozszerzenia określone przez parametr extension (domyślnie .pdf); tak więc użyta zostanie nazwa document.pdf.pdf
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .