multicol

Dostarcza środowiska wieloszpaltowego. Środowisko to nie może być zagnieżdżane w sobie. Nie należy używać wewnątrz środowiska makroinstrukcji \clearpage, \newpage \eject (jak wymusić zmianę szpalty -- nie wiem) Wywołanie:
\begin{multicols}{liczba szpalt}[tekst][odstęp]
...
.
tekst łamany w wielu szpaltach
.
...
\end{multicols}

Tekst (lub komenda) ujęty w nawiasy [] (tekst) jest umieszczany (wykonywana) przed zmianą łamania na wieloszpaltowe (może być pominięty), ale zawsze na tej samej stronie (pozwala to na ,,przyklejenie'' tytułu do tekstu łamanego w kilku szpaltach). odstęp (parametr opcjonalny) określa minimalną ilość miejsca na stronie, jeżeli na danej stronie jest zbyt mało miejsca, całe środowisko zostanie przeniesione na następną stronę. Szpalty są wyrównywane (balans).

Budową środowiska rządzi kilka zmiennych, zmieniając ich wartości możemy dostosować go do swoich potrzeb:
parametr opis
\premulticols minimalna ilość miejsca na stronie pozwalająca na otwarcie środowiska (patrz parametr opcjonalny przy otwarciu); domyślnie 50pt
\postmulticols tekst znajdujący się za środowiskiem znajdzie się na tej samej stronie jeżeli jest na niej więcej niż wskazana ilość miejsca, w przeciwnym wypadku zostanie przerzucony na następną stronę; domyślnie 20pt
\multicolsep odległość pionowa między tekstem objętym środowiskiem, a poprzedzającym i następującym (domyślnie 12pt plus 4pt minus 3pt)
\columnsep odległość między szpaltami (domyślnie 10pt)
\linewidth długość w.g. której jest obliczana szerokość szpalty ((linewidth -- (n -- 1) * columnsep) / n)
\columnseprule grubość linii oddzielającej szpalty (jeśli grubość wynosi 0pt to linia jest niewidoczna); domyślnie 0pt
\flushcolumns szpalty są zawsze wyrównywane (balans), jeśli liczba wierszy nie jest podzielna przez liczbę szpalt do dostawiane jest dodatkowe światło między liniami (jest to standardowy sposób)
\raggedcolumns szpalty mają równą długość jeśli liczba wierszy jest podzielna przez liczbę szpalt, w przeciwnym wypadku ostatnia szpalta jest krótsza
\unbalanced licznik określający liczbę dodatkowych wierszy, które mają znależć się w szpaltach na lewo od ostatniej (razem: licznik * liczba szpalt) w stosunku do normalnego procesu łamania (pozwala to na regulowanie długości ostatniej szpalty)


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .