selectpages

Dołączenie zbioru umożliwia wybór stron, które mają znaleźć sie w zbiorze wyjściowym .dvi. Numery stron umieszczamy w zbiorze pages.tex (każdy numer w osobnej linii). Ponieważ zbiór jest przystosowany do użycia z plain-em, a nie z Latex-em należy wykonać następujące czynności dostosowawcze:
utworzyć zbiór o następującej zawartości:
\makeatletter
\let\pageno=\c@page
\input selectpages.tex
na końcu zbioru pages.tex umieścić nieistniejący numer strony np.: 9999

Po czynnościach dostosowawczych dołączamy pakiet zgodnie ze zwyczajami LaTeX-a poleceniem \usepackage{selectpages}


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .