shadethm

Pakiet zawiera makroinstrukcje umożliwiające definiowanie środowisk, w których tekst będzie prezentowany w stopniach szarości lub kolorach. pakiet posiada standardowo cztery opcje:
bodymargin,
shademargin,
colored -- zawartość środowiska jest kolorowana,
shadein -- dodawane są dodatkowe marginesy z prawej i lewej strony;
można definiować wlasne opcje definiując zbiór o nazwie: opcja.sth.

Zbiór konfiguracyjny (ładowany jeżeli deklarowana jest opcja) ma następującą postać:

\AtEndOfPackage{
 \setlength{\shadeboxsep}{2pt} 
 \setlength{\shadeboxrule}{.4pt} 
 \setlength{\shadedtextwidth}{\textwidth}
 \addtolength{\shadedtextwidth}{-2\shadeboxsep}
 \addtolength{\shadedtextwidth}{-2\shadeboxrule}
 \setlength{\shadeleftshift}{0pt} 
 \setlength{\shaderightshift}{0pt}
 \definecolor{shadethmcolor}{named}{Apricot} 
 \definecolor{shaderulecolor}{named}{Mahogany}
}
i zawiera polecenia zmiany parametrów, które można zmienić w dowolnym momencie (ale przed definicją danego środowiska).
Lista parametrów jest następująca:
parametropis
\shadeleftshift dodatkowy margines z lewej strony
\shadeboxsep odległość ramki od wewnętrznego tekstu
\shadetextwidth szerokość tekstu w pudełku
\shadeboxrule grubość ramki
\shaderightshift dodatkowy margines z prawej strony

Nowe środowisko definiujemy za pomocą poleceń:
newshadetheorem{name}{text}[counter]
newshadetheorem{name}[oldname]{text}
newtheorem{name}[oldname]{text}
gdzie:

name
nazwa środowiska
text
tekst będący tytułem środowiska
counter
licznik od którego zależy licznik danego środowiska
oldname
nazwa innego środowiska (definiowanego w ten sposób) mającego ten sam licznik (będą one liczone tym samym licznikiem)
polecenie newshadetheorem definiuje środowisko bez dodatkowych atrybutów (kolor, cieniowanie).
\newshadetheorem{theorem}{Theorem}
\begin{theorem}
$$
E = mc^2
$$
\end{theorem}

Uwaga!
Efekt końcowy można uzyskać jedynie przez postscript


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .