definicja polecenia chapter

Są to makroinstrukcje definiujące tytuły rozdziałów dla klasy report; w przypadku klasy book różnice są niewielkie.

Makroinstrukcje zostały przeformatowane dla dla celów prezentacji.

\newcommand\chapter{%
  \if@openright%       jest to opcja pakietu report i book
                standardowo:     -    +
                rozdzial zacznie sia od nastepnej strony
                lub nastepnej nieparzystej
    \cleardoublepage%
   \else%
    \clearpage%
  \fi%
  \thispagestyle{plain}%   nr strony na dole
  \global\@topnum\z@%
  \@afterindentfalse%     nastepny akapit zawsze bez wciecia !!!!!
  \secdef\@chapter\@schapter}%
%
\def\@chapter[#1]#2{%      wersja bez gwiazdkowa
  \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne%
    \refstepcounter{chapter}%    inkrementuj licznik
    \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
    \addcontentsline{toc}{chapter}% do spisu tresci
                  {\protect\numberline{\thechapter}#1}%
   \else%
    \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
  \fi%
  \chaptermark{#1}%          pagina
  \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
  \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
  \if@twocolumn%
    \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
   \else%
    \@makechapterhead{#2}%
    \@afterheading%
  \fi}%
%
\def\@makechapterhead#1{%       generacja treści tytułu
                    dla wersji bezgwiazdkowej
  \vspace*{50\p@}%          margines na gorze strony
  {%
   \parindent \z@%
   \raggedright%           nie justowany
   \normalfont%
   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne%
     \huge\bfseries%
     \@chapapp{} \thechapter%   nazwa i numer rozdziału
     \par\nobreak%
     \vskip 20\p@%
   \fi%
   \interlinepenalty\@M%
   \Huge \bfseries #1%        treść tytułu
   \par\nobreak%
   \vskip 40\p@%           odstęp po tytule
  }}%
%
\def\@schapter#1{%            wersja gwiazdkowa
  \if@twocolumn%
    \@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
   \else%
    \@makeschapterhead{#1}%
    \@afterheading%
  \fi}%
%
\def\@makeschapterhead#1{%        generacja tytułu dla wersji gwiazdkowej
  \vspace*{50\p@}%
  {%
   \parindent \z@%
   \raggedright%
   \normalfont%
   \interlinepenalty\@M%
   \Huge \bfseries #1%        tresc tytulu (bez nazwy i numeru)
   \par\nobreak%
   \vskip 40\p@%
  }}%
%
Proszę zwrócić uwagę, że do utworzenia nazwy tytułu wywołana jest makroinstrukcja \@chapapp; jest ona zdefiniowana jako:
\newcommand\@chapapp{\chaptername}
\chaptername zawiera tekst:
Rozdział -- dla języka polskiego
lub
Chapter -- dla języka angielskiego

Informacje o aspektach językowych znajdziesz w części omawiającej ,,polonizację'' LaTeX2e.