Definicje makroinstrukcji prezentujących numery tytułów

\renewcommand\thepart     {\@Roman\c@part}
\renewcommand\thechapter   {\@arabic\c@chapter}
\renewcommand\thesection   {\thechapter.\@arabic\c@section}
\renewcommand\thesubsection  {\thesection.\@arabic\c@subsection}
\renewcommand\thesubsubsection{\thesubsection .\@arabic\c@subsubsection}
\renewcommand\theparagraph  {\thesubsubsection.\@arabic\c@paragraph}
W definicjach tych występuje pewna niekonsekwencja: używane są makroinstrukcje (np. \@Roman) operujące na wewnętrznych nazwach liczników (np. \c@part). W LaTeXu są zdefiniowane polecenia operujące na LaTeX-owych nazwach liczników.