definicja polecenia part

Są to makroinstrukcje definiujące tytuły części (tomów) dla klasy report; w przypadku klas article i book różnice są niewielkie.

Makroinstrukcje zostały przeformatowane dla dla celów prezentacji.

\newcommand\part{%
  \cleardoublepage%          ustaw sie na stronie prawej
  \thispagestyle{plain}%       bez stopki i nagłówka
  \if@twocolumn%
    \onecolumn%           zawsze jednokolumnowo
    \@tempswatrue%
   \else%
    \@tempswafalse%
  \fi%
  \hbox{}%              wypełnij stronę kitem
  \vfil%
  \secdef\@part\@spart}%
%
\def\@part[#1]#2{%           wersja bez gwiazdki
  \ifnum \c@secnumdepth >-2%     
    \relax%
    \refstepcounter{part}%     kwalifikuje się do numerowania tytułów
    \addcontentsline{toc}{part}{\thepart\hspace{1em}#1}%
                %    wstaw do spisu treści
   \else%
    \addcontentsline{toc}{part}{#1}% nie kwalifikuje się do numerowania
                %    tytułów wstaw tylko do spisu treści
  \fi%
  \markboth{}{}%           skasuj paginę
  {%
   \centering%            akapit centrowany
   \interlinepenalty \@M%       cały tytuł na jednej stronie
   \normalfont%
   \ifnum \c@secnumdepth >-2%     
     \relax%            jesli kwalifikuje się do numerowania
                %    prezentuj numer tomu
     \huge\bfseries \partname~\thepart%
     \par%
     \vskip 20\p@%
   \fi%
   \Huge \bfseries #2\par%      prezentuj tytuł części
  }%
  \@endpart}%
%
\def\@spart#1{%             wersja gwiazdkowa
  {%                 prezentuj tylko tytuł tomu
   \centering%
   \interlinepenalty \@M%
   \normalfont%
   \Huge \bfseries #1\par%
  }%
  \@endpart}%
%
\partname zawiera tekst:
Tom -- dla języka polskiego
lub
Part -- dla języka angielskiego

Informacje o aspektach językowych znajdziesz w części omawiającej ,,polonizację'' LaTeX2e.