Przewodnik po systemie TeX

 • Co to jest TeX?
 • Składniki systemu TeX.
 • Jak zacząć pracę z TeX-em.
 • Podręczniki dla początkujących

 • Co to jest TeX?

  TeX (wym. tech) jest systemem profesjonalnego składu drukarskiego. Wśród systemów służących do podobnych celów wyróżnia się dbałością o jakość wyników. Nie ma sobie równych przy składaniu trudnych tekstów naukowych (szczególnie matematycznych), słowników, itp. Inną zaletą TeX-a, istotną w środowisku akademickim, jest jego status oprogramowania public domain.

  Bardzo krótka historia systemu

  TeX powstał w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanforda. Jego twórcą jest wybitny matematyk i informatyk, profesor
  Donald E. Knuth. System został ukończony w 1986 roku, w dziesięć lat po rozpoczęciu pracy.

  Kto używa TeX-a?

  System TeX, odpowiednio przystosowany do pracy w różnych językach, jest używany przez setki tysięcy użytkowników na całym świecie. Na większości wyższych uczelni na świecie jest używany do składania tekstów naukowych. Wykorzystywany jest np. przez dwóch największych na świecie wydawców tekstów naukowych tj. American Mathematical Society oraz Springer Verlag, a ponadto przez kilkadziesiąt innych cenionych wydawnictw, takich jak: Addison-Wesley Publishing Group, Oxford University Press, Elsevier Publishers, Kluwer Academic Publishers itd.

  Dlaczego używa się TeX-a?

  TeX umożliwia efektywne składanie tekstów o dowolnej trudności. Unikalny algorytm, którym posługuje się TeX przy składaniu akapitów powoduje, że nie ma programu oferującego w tym względzie lepsze możliwości. Inne zalety TeX-a to jego cena i powszechność. System TeX jest oprogramowaniem public domain co oznacza, że każdy może zostać jego legalnym użytkownikiem bez żadnych opłat licencyjnych.

  Ponadto, jak każdy prawdziwy program public domain, jest dostępny łącznie z kodami źródłowymi co oznacza, że możliwe jest przygotowanie TeX-a do pracy w każdym systemie. W rezultacie użytkownicy TeX-a na całym świecie mogą się porozumiewać (np. wymieniać dokumenty poprzez pocztę elektroniczną) bez względu na to na jakim sprzęcie pracują. TeX działa tak samo na wszystkich platformach.

  Wreszcie TeX jest oprogramowaniem otwartym, przez co rozumieć należy jego zdolność do współpracy z innymi programami. Częstą sytuacją jest wykorzystanie TeX-a -- programu, który doskonale działa w trybie wsadowym -- jako ważnego elementu zautomatyzowanych systemów publikacyjnych, np. opartych o standard SGML.

  Wersje językowe TeX-a

  TeX został zaprojektowany w taki sposób, że może być przystosowany do składania tekstów nie tylko w dowolnych językach ale także w tak egzotycznych z naszego, użytkowników alfabetu łacińskiego, systemach jak drukowanie z góry na dół (chińska albo japońska wersja językowa) czy z prawa na lewo (hebrajska i arabska).

  Wymagania sprzętowe

  TeX jest przygotowany do pracy na wielu komputerach pracujących pod różnymi systemami operacyjnymi, na przykład na komputerach VAX (VMS, UNIX), HP (HP-UX), IBM (VM/CMS), IBM PC (MS DOS, Windows 95/98/NT, Linux) SUN (Solaris), Cray, DEC, Commodore Amiga i Apple Macintosh. W Polsce TeX jest najczęściej używany na komputerach typu IBM PC.

  Kto rozwija TeX-a

  Użytkownicy TeX-a na świecie są stowarzyszeni w międzynarodowej organizacji TeX Users Group (TUG). TUG liczy około 3000 członków indywidualnych reprezentujących ponad 1500 szkół, uniwersytetów, agencji rządowych (np. Los Alamos National Laboratory, NASA w USA czy CERN w Europie) i prywatnych, oraz ponad 100 instytucjonalnych. Ponadto istnieje kilkanaście narodowych grup użytkowników TeX-a, z których do największych należą: DANTE (niemieckojęzyczna), GUTENBERG (francuskojęzyczna), NTG (holenderska).

  TeX w Polsce

  W 1992 roku powstała Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX (GUST). Obecnie należy do niej ponad 200 osób. Co roku organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Użytkowników TeX-a. Organizowane są kursy i szkolenia. W 1994 roku GUST był organizatorem IX Europejskiej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Gdańsku, natomiast w 1998 roku XIX Światowej Konferencji Użytkowników Systemu TeX w Toruniu. GUST wydaje dwa razy do roku swój biuletyn.


  Składniki systemu TeX

  TeX jest programem do komputerowego składu tekstu. Razem z edytorem, sterownikami umożliwiającymi wydrukowanie czy wyświetlenie złożonego dokumentu, wieloma programami towarzyszącymi, takimi jak: Metafont do tworzenia fontów czy Metapost do tworzenia grafiki wektorowej, tworzy system do elektronicznego składu komputerowego.

  Słowo TeX oznacza także pewien wyspecjalizowany język programowania. Jak każdy język programowania, TeX posiada specyficzną składnię, zawierającą zmienne, instrukcje podstawienia i instrukcje warunkowe oraz pozwala definiować nowe funkcje. Pomiędzy działaniem programu TeX a działaniem kompilatora takiego jak np. gcc istnieje duże podobieństwo. TeX czyta plik źródłowy tworząc plik wynikowy, podobnie jak w wyniku kompilacji z pliku źródłowego powstaje program.

  TeX to skomplikowany system, w którego skład wchodzi wiele (typowo kilka tysięcy plików). W tym tekście omówiono rolę i przeznaczenie najważniejszych programów i typów plików wchodzących w skład systemu TeX. Tekst ten nie jest natomiast opisem TeX-a jako języka programowania (patrz: Podręczniki dla początkujących).

  tex (virtex, initex) i plik formatu

  Najważniejszą składową systemu jest oczywiście sam program tex, który występuje w dwóch odmianach virtexinitex. W większości współczesnych implementacji obie odmiany to zwykle ten sam program, po prostu tex (lub tex.exe), uruchamiany z różnymi parametrami, np. tex --ini czy tex /i oznacza uruchomienie initex-a.

  TeX zna około 300 instrukcji podstawowych (wbudowanych), tworzących jądro języka. W codziennej pracy użytkownik nie posługuje się instrukcjami wbudowanymi ponieważ operują one na zbyt niskim poziomie abstrakcji. Użytkownik posługuje się instrukcjami (makrodefinicjami, makrami) zdefiniowanymi za pomocą instrukcji wbudowanych. Zbiór takich instrukcji oraz wzorce dzielenia wyrazów dla różnych języków są czytane podczas uruchamiania initex-a i, po przetworzeniu, zapisywane do pliku, który nazywamy formatem. Plik formatu ma zwyczajowe rozszerzenie .fmt. Trzy powszechnie używane formaty to: Plain D. E. Knutha, LaTeX oraz AMSTeX. Istnieje oczywiście więcej formatów i użytkownik ma pełną swobodę tworzenia własnego formatu, przeznaczonego do specyficznych zadań.

  Program initex jest wykorzystywany tylko do generowania formatu (robimy to zwykle tylko raz). Natomiast virtex jest programem wykorzystywanym w normalnej pracy. Pierwszą rzeczą, którą wykonuje virtex, po uruchomieniu, jest przeczytanie formatu. Program virtex umożliwia przełączanie pomiędzy poszczególnymi wzorcami dzielenia wyrazów, ale nie potrafi dołączyć nowego.

  We współczesnych instalacjach uruchomienie programu o nazwie tex bez podawania dodatkowych parametrów tożsame jest z uruchomieniem TeX-a wraz z formatem Plain. Z kolei, uruchomienie np. polecenia latex oznacza uruchomienie TeX-a z formatem LaTeX itp. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika nieistotne jest czy takie polecenie zapisane jest na dysku pod nazwą latex (Unix), latex.exe (Windows), czy latex.bat (DOS).
  Więcej o tworzeniu formatów -- patrz:
  Generowanie formatów Plain, LaTeX i ConTeXt dla języka polskiego

  Plik źródłowy

  Po przeczytaniu formatu TeX rozpoczyna przetwarzanie dokumentu źródłowego. Dokument źródłowy, najczęściej mający rozszerzenie .tex lub .ltx, to zwykły plik tekstowy (ASCII). TeX nie ma nic wspólnego z jego utworzeniem czy modyfikowaniem. Dokument źródłowy tworzymy/modyfikujemy za pomocą edytora emacs, vi, joe, czy jakiegoś innego przez nas ulubionego. Dokument źródłowy może być także utworzony automatycznie, np. przez odpowiedni skrypt perl-owy.

  Plik źródłowy zawiera tekst oraz polecenia języka TeX. Jeżeli polecenia opisują wygląd dokumentu, to mówimy o formatowaniu wizualnym, a jeżeli dotyczą jego logicznej struktury, to mówimy o formatowaniu logicznym. Formatowanie logiczne operuje takimi pojęciami jak tytuł rozdziału, tytuł punktu, tabela, tytuł tabeli, odsyłacz itp. Formatowanie wizualne to odstępy, stopień i krój pisma, kolory itp. Posługując się TeX-em możemy wykorzystywać oba sposoby formatowania. W przypadku tworzenia większych dokumentów znakowanie logiczne ma zdecydowaną przewagę nad wizualnym pod względem wygody pracy i jej wydajności. Formaty LaTeX i AMSTeX umożliwiają znakowanie logiczne. Format Plain nie definiuje struktury dokumentu, umożliwia w zasadzie znakowanie wizualne, ale pozwala użytkownikowi na pełną swobodę definiowania dowolnej struktury logicznej i w pełni sterować procesem składu. Innymi słowy: LaTeX (czy AMSTeX) może być traktowany jako gotowy zbiór szablonów dla wielu typowych dokumentów, podczas gdy Plain wymaga samodzielnego ich zdefiniowania.

  Z reguły na początku dokumentu źródłowego znajdują się instrukcje, które powodują, że zanim TeX rozpocznie składanie jakiegokolwiek tekstu, musi zapoznać się z zawartością kolejnych plików.

  Pliki .tfm

  Są to podstawowe pliki, z których korzysta TeX: musi on mieć informacje o użytych w dokumencie fontach. Informacje takie nie są zaszyte w programie, ale znajdują się w plikach z rozszerzeniem .tfm, zwanych plikami metrycznymi. Dla każdego wykorzystywanego w dokumencie fontu TeX pobiera informacje o wymiarach znaków z odpowiedniego pliku .tfm. Oprócz wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość znaku) plik .tfm zawiera informacje o podcięciach (kernach) oraz spójkach (ligaturach). Nie ma natomiast informacji o kształcie znaków, ponieważ te informacje nie są TeX-owi potrzebne. Więcej informacji na temat fontów znajdziesz w artykule Fontowe ABC

  Program mf

  Do generowania fontów wykorzystywany jest system Metafont, także autorstwa D.E. Knutha. Jest to program, który tworzy pliki metryczne oraz pliki zawierające mapy bitowe definiujące kształty poszczególnych znaków na podstawie plików źródłowych. Pliki źródłowe Metafont-a (mają one rozszerzenie .mf) opisują znaki w sposób niezależny od rozdzielczości czy konkretnego urządzenia drukującego.

  System Metafont, podobnie jak TeX, to język programowania i program implementujący go. Pliki źródłowe .mf przetwarzane są przez program mf (w systemach DOS/MS Windows będzie to mf.exe). Pierwszą rzeczą wykonywaną po uruchomieniu przez program mf jest przeczytanie bazy, która jest tym, czym dla programu TeX jest format. Plik bazy ma zwyczajowe rozszerzenie .base (lub .bas). W standardowym systemie TeX powinny się znajdować dwa takie pliki: plain.basecm.base.

  Po wczytaniu bazy Metafont utworzy (zwykle) opisany wyżej plik .tfm oraz plik zawierający kształty poszczególnych znaków, zapisany w specyficznym dla sterowników TeX-owych bitmapowym formacie PK. Mówiąc ściślej, Metafont tworzy pliki w formacie generic (.gf), ale we współczesnych dystrybucjach TeX-a automatycznie wywoływany jest program gftopk konwersji do formatu PK. Pliki takie mają rozszerzenie .pk lub .999pk, gdzie 999 oznacza rozdzielczość fontu. Przykładowo font o nazwie plr10, w rozdzielczości 600 DPI będzie znajdował się w pliku plr10.600pk

  Tradycyjne, bitmapowe fonty TeX-owe nie są jedynymi, z których może korzystać TeX, np. możliwe jest korzystanie z fontów Postscriptowych lub w formacie TrueType.

  Uwaga: znakomita większość użytkowników TeX-a nie ma potrzeby korzystania z Metafont-a w inny sposób niż jego automatyczne uruchamianie do generowania brakujących fontów.

  Warto zwrócić natomiast uwagę na program Metapost, będący mutacją Metafont-a. Jest to doskonałe narzędzie do tworzenia grafiki obwiedniowej w postaci różnego rodzaju wykresów, schematów czy diagramów.

  Fonty CM i EC

  D.E. Knuth opracował zestaw różnych krojów pisma wzorując się na kroju Modern 8A firmy Monotype i udostępnił je publicznie. Fonty te, nazwane Computer Modern, są standardowymi fontami używanymi przez TeX-a. Jedną z wielu zalet tych fontów jest to, że zawierają bogaty zestaw symboli matematycznych, oraz że publicznie dostępne są dodatkowe, optycznie do nich pasujące kroje, umożliwiająca skład w wielu alfabetach, nawet tak egzotycznych jak gruziński czy arabski.

  Oryginalne fonty Computer Modern (CM) są 128 znakowe i nie zawierają kompletu polskich znaków. Znaki diakrytyczne, niezbędne do składu po polsku i w innych językach europejskich dostępne są w 256 znakowych fontach European Computer Modern (EC), opracowanych na podstawie fontów CM przez Joerga Knappena i wiele innych osób. Każda współczesna dystrybucja TeX-a zawiera zarówno fonty CM, jak i EC. Układ znaków w zakresie kodów 0--127 fontów EC różni się nieco od układu CM. LaTeX zapewnia mechanizmy przełączania się między nimi i dla użytkownika jest to prawie niewidoczne. Ponadto istnieją jeszcze fonty PL, w pełni zgodne z CM, zawierające dodatkowo wszystkie polskie znaki diakrytyczne oraz cudzysłowy stosowane w polskiej typografii. Fonty CM i PL są dostępne także w postaci fontów PostScriptowych (skalowalnych).

  Jeżeli tex nie jest w stanie odnaleźć pliku .tfm, wiele współczesnych dystrybucji (np. teTeX) pozwala wygenerować go ,,w locie''. Taka operacja oczywiście się uda, jeżeli odnalezione zostaną pliki źródłowe fontu (pliki z rozszerzeniem .mf).

  Pliki .cls .clo, .sty i .fd LaTeX-a

  Oprócz informacji z plików .tfm, LaTeX czyta także pliki .cls.clo (klasy) oraz .sty (pakiety). Klasa to plik(i) zawierająca specyficzne instrukcje służące do sformatowania dokumentu określonego typu, np. książki, artykułu czy listy. Pliki .sty rozszerzają możliwości LaTeX-a. Podstawowy LaTeX nie umożliwia np. dołączania grafiki, kolorowania tekstu, automatycznego łamania długich tabel, itd. Do wykonania takich zadań służą właśnie pakiety.

  Pakiety LaTeX-a są udostępniane w postaci plików z rozszerzeniem .dtx. Plik taki zawiera definicje poleceń dla LaTeX-a oraz dokumentację pakietu (opis techniczny i podręcznik użytkownika). Aby wydrukować tę dokumentację należy skompilować plik .dtx (polecenie latex plik.dtx). Instalacja pakietu dostarczonego w pliku (lub plikach) .dtx polega natomiast na skompilowaniu pliku o nazwie identycznej jak plik .dtx ale z rozszerzeniem .ins (zawsze jest tak, że plikowi .dtx towarzyszy odpowiadający mu plik .ins). W rezultacie otrzymujemy wiele plików (o rozszerzeniach .sty, .def.fd lub innych rzadziej spotykanych). Wszystkie takie pliki umieszczamy w katalogu w którym LaTeX szuka plików cls, closty. Pliki .dtx.ins nie są wykorzystywane w codziennej pracy. Po zainstalowaniu pakietu można je usunąć z systemu.

  W plikach z rozszerzeniami .fd znajdują się instrukcje definiujące dostępne w danej instalacji LaTeX-owej fonty. Oznacza to, że w przypadku posługiwania się LaTeX-em, sam plik .tfm nie wystarczy do tego żeby system potrafił z niego skorzystać. Aby tak się stało font musi być ,,zarejestrowany'' w systemie. Rejestracja ta odbywa się przez zainstalowanie odpowiedniego pliku .fd.

  Plik .dvi

  Wynikiem pracy TeX-a/LaTeX-a jest wiele plików, z których najważniejszym jest plik z rozszerzeniem .dvi, który może być wyświetlony na ekranie bądź wydrukowany. Plik .dvi zawiera dla każdego znaku na stronie jego współrzędne oraz informację z jakiego fontu pochodzi dany znak, nie zawiera natomiast definicji kształtów znaków. Do wydrukowania lub wyświetlenia na ekranie pliku .dvi potrzebny jest odrębny program zwany sterownikiem. W unix-ie takim sterownikiem ekranowym jest np. program xdvi. Dopiero sterownik korzysta z plików zawierających definicje kształtów znaków (np. z plików PK).

  Plik .log

  Plik .log zawiera komunikaty i ostrzeżenia LaTeX-a wygenerowane podczas kompilacji dokumentu.

  Plik .ps

  Plik .dvi można zamienić na plik w formacie PostScript. Służy do tego program dvips. Plik PostScriptowy możemy wyświetlić lub wydrukować wykorzystując interpreter tego języka Ghostscript.

  Wykorzystanie PostScriptu otwiera dużo nowych możliwości, niemożliwych do realizacji w tradycyjnym systemie TeX/LaTeX. Najważniejsze to: dołączania praktycznie dowolnej grafiki (wektorowej, bitmapowej, kolorowej etc.), wykorzystanie kolorów w dokumencie czy możliwość korzystanie z różnych krojów pisma w formacie Adobe Type 1 (PostScriptowych). Więcej informacji na temat fontów i grafiki: Instalowanie fontów Type 1/True Type oraz Włączanie grafik do dokumentów LaTeX2e

  Inne pliki tworzone przez LaTeX-a

  Poniżej wymienione pliki pomocnicze są tworzone przez LaTeX-a na żądanie użytkownika, tzn. tylko wtedy gdy dokument zawiera takie opcjonalne elementy, jak: spisy treści, bibliografie i skorowidze. Przykładowo, plik .toc powstanie tylko wtedy gdy dokument ma zawierać spis treści.

  Pliki .toc, .lot i .lof

  Powstałe w wyniku kompilacji dokumentu LaTeX-owego pliki z rozszerzeniami .toc, .lot oraz .lof zawierają spisy treści, tabel i rysunków. LaTeX przetwarza dokument strona po stronie, dlatego w pojedynczym przebiegu niemożliwe jest wstawienie spisu treści na początku dokumentu, ponieważ jego treść nie jest jeszcze znana. Podobnie ma się sprawa ze spisami tabel czy rysunków. Rozwiązanie tego problemu jest tyle proste, co skuteczne. Podczas pierwszej kompilacji do plików pomocniczych zapisywane są odpowiednie informacje, które są następnie wykorzystywane podczas drugiej kompilacji. Patrz też:
  Spisy w LaTeX-u

  Podobna technika jest stosowana do wstawienia odsyłaczy. Informacje niezbędne do ich prawidłowego zdefiniowania są zapisywane do pliku z rozszerzeniem .aux.

  Pliki .idx, .ind i .ist

  Plik z rozszerzeniem .idx zawiera hasła skorowidza. Hasła te powinny być następnie posortowane przez program makeindex, albo plmindex. Drugi z tych programów, będący zmodyfikowaną wersją pierwszego, jest zdolny do tworzenia skorowidza zarówno według reguł angielskich, jak i polskich. Wynikiem działania programu makeindex/plmindex jest plik z rozszerzeniem .ind, który zawiera gotowy do przetworzenia przez LaTeX-a skorowidz. Sposobem tworzenia skorowidza można sterować w ograniczony sposób za pomocą specjalnych instrukcji zapisanych w pliku .ist (index style). Dodatkowo powstający plik .ilg zawiera komunikaty pracy programu makeindex/plmindex. Patrz też Wszystko o indeksowaniu

  Pliki .bib, .bbl i .bst

  Do przygotowywania spisów bibliograficznych służy program BibTeX. Jest to narzędzie przydatne raczej dla osób piszących prace naukowe, które to prace, jak wiadomo, zawierają wiele odwołań do innych dokumentów. Informacja bibliograficzna jest przechowywana w pliku .bib. Każda pozycja jest oznaczona etykietą. W dokumencie LaTeX-owym zamiast pełnej treści odwołania wstawiamy etykietę, którą podczas kompilacji LaTeX zapisuje do pliku .aux. Na podstawie pliku .aux program BibTeX tworzy spis bibliograficzny obejmujący oczywiście tylko te pozycje z pliku .bib, które były cytowane w dokumencie. Spis jest formatowany według specyfikacji zawartej w pliku .bst i zapisywany do pliku .bbl. Komunikaty programu BibTeX są zapisywane do pliku .blg. Dwa kolejne przetworzenia dokumentu powodują poprawne sformatowanie bibliografii i odwołań. Patrz też Bibliografia w LaTeX-u

  TDS

  TDS (ang. TeX Directory Structure) oznacza standardową strukturę katalogów systemu TeX. Na szczęście współczesne instalacje TeX-a są w zdecydowanej większości zgodne z TDS. Jeżeli rozpoczynasz pracę z TeX-em, który nie jest zgodny z TDS to przypuszczalnie otrzymałeś w spadku podejrzaną staroć od jakiegoś niereformowalnego TeX-owca. Lepiej poszukaj czegoś nowszego.

  W instalacji TeX-owej zgodnej z TDS wszystkie omówione wyżej składniki systemu oprócz plików wykonywalnych (i oczywiście oprócz plików tworzonych podczas pracy) mają swoje standardowe miejsce w katalogu, którego korzeniem jest katalog texmf. Umiejscowienie tego katalogu w systemie plików jest zależne od lokalnej konfiguracji, np. w systemie Linux może to być /usr/TeX/texmf/, zaś w systemie Windows np. C:\tex\texmf\. Warto tu podkreślić, że z zawartości katalogu texmf/ mogą korzystać różne systemy operacyjne, wystarczy aby został on udostępniony w instalacji sieciowej lub zamontowany. Innymi słowy: zawartość texmf/ jest niezależna od platformy (komputera i systemu operacyjnego); katalog z taką samą zawartością możesz mieć w pracy na maszynie np. Sun z systemem Solaris i w domu na PC z Windows98. Poniżej wymieniono najważniejsze podkatalogi drzewa texmf/:

  texmf/web2c/
  znajdują się tu m.in. formaty i bazy MetaFont-owe oraz pliki konfiguracyjne instalacji.
  texmf/tex/
  podkatalogi tu zawarte są przeszukiwane przez program TeX, i tak np. latex/zawiera biblioteki klas, stylów, plików .def.fd dla LaTeX-a. Inne podkatalogi katalogu tex/ zawierają biblioteki przeznaczone dla innych formatów.
  texmf/fonts/
  zawiera wszelkiego rodzaju pliki fontowe: podkatalog source/ to miejsce w którym znajdują się źródłowe pliki MetaFonta; type1/ zawiera fonty PostScriptowe (pliki .pfa lub .pfb); tfm/ pliki .tfm. Mogą też znajdować się tam inne katalogi, np. truetype/ jeżeli twoja instalacja wykorzystuje fonty w formacie TrueType.
  texmf/dvips/
  zawiera pliki konfiguracyjne i pomocnicze dla programu Dvips.
  Miejsce w którym znajdują się pliki zawierające fonty bitmapowe w formacie PK jest zależne od konkretnej platformy systemowej i dystrybucji. W systemach Unixowych pliki te są często generowane w katalogu odostępnionym do zapisu dla wszystkich użytkowników i kontrolowane przez demona cron (po upływie pewnego czasu są automatycznie usuwane). W instalacjach jednostanowiskowych pliki PK mogą być deponowane w katalogu texmf/fonts/pk/ .

  Wszystkie pliki wykonywalne znajdują się natomiast w osobnym katalogu, którego położenie jest zależne od konkretnej platformy i dystrybucji. Ponieważ jednak są one wszystkie w jednym miejscu ich odszukanie nie powinno stanowić problemu.


  Jak zacząć pracę z TeX-em

  [Fragment ten jest ciągle w przygotowaniu. Na razie zawiera tylko pobieżne omówienie implementacji TeX-a i generowanie formatów do składu w języku polskim.]

  Implementacje TeX-a

  Generowanie formatów Plain, LaTeX i ConTeXt dla języka polskiego

  MeX

  PLaTeX

  ConTeXt


  Podręczniki dla początkujących


  TPStaW
  16.03.2000