Zastaw ciekawych makroinstrukcji

Przedstawiam Państwu opis wybranych pakietów do LaTeX2e. Wszystkie opisywane makroinstrukcje można znaleźć na CTAN (np. ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex).

Chciałbym podkreślić, że jest to mój subiektywny wybór (pakiety do których brak opisu lub opis był w jakimś pogańskim języku albo też był niezrozumiały po 30 s lekturze były uznane za nieprzydatne). Informacje o działaniu pochodzą z książki ,,The LaTeX Companion'' autorów: Michel Gosens, Frank Mittelbach i Aleksander Samarin (ISBN 0-201-54199-8) oraz opisów zawartych w samych pakietach.
Temat Pakiety
tablice (tabele),
,,wykończenia tabeli'',
pozycjonowanie liczb w tabeli,
długie tabele
arydshln, array, blkarray, booktabs, colortbl, dcolumn, delarray, easytable, hhline, ltxtable, longtable, mdwtab, multirow, supertabular, slashbox, tabls, Tabbing, threeparttable, tabularx, xtab, zed-csp
druk ,,dosłowny'' -- verbatim, listingi programów alltt, cmtt, fancyvrb, listings, moreverbatim, progkeys, program, shortvrb, sverb, syntax, url, verbasef, verbatim, vrbexin,
wydruki listingów (konstrukcje w różnych językach programowania, diagamy syntaktyczne) listings, method, syntax,
numerowani linii lineno, numline,
wyróżnienia tekstu
ozdobniki (podkreślenia, druk rozstrzelony)
letterspace, comma, color, contour, magaz, ulem, oldstyle, textcase, fancyvrb, fvrb-ex, scalefont, shadbox, shadbox1, soul, texshade, textfit, tracking, underline, wiggly
oznaczenia na marginesie changebar, vruler
rysunki, tabele (obiekty ruchome)
podpisy, pozycjonowanie
ccaption, caption2, caption, capt-of, endfloat, flafter, float, floatflt, fltpage, fncychap, graphfig, here, hilowres, multenum, photo, placeins, sidecap subfigure, subfloat, topcapt, topfloat
obiekty oblewane tekstem, inicjały wrapfigure, floatflt, dropping
fraktur, lettrine,
grafika, schematy, wykresy barr, circ, curves, epic, eepic, egplot, emp, epsf, epsfig, graphicx, graphpaper, fvrb-ex, multibox, pictex2, psfrag, pspicture
chemia, wzory, diagramy streetex,
wykresy słupkowe, diagramy bar, flow, histogr, nassi, qobitree, schedule, synttree, trees
prezentacje, slajdy foiltex, pdfscreen pdfslide,
obroty tekstu lscape, rotate, rotating,
ramki, tekst w ramkach boxedminipage, fancybox, shadethm, shadow
powiązania, referencje, hiperreferencje cite, drfcite, fancyref, hyper, hypbmsec, hyperref, labeldeb, lastpage, prettyref, refcheck, saferef, showkeys, showlabels, vfrlocal, xr, totpages
odpluskwianie, kontrola przetwarzania labeldeb, drfcite, showkeys, cmdtrack
bibliografia apacite, bibentry, bibtopic, bibunits, breakcite castom-bib, chapterbib, cite, drfcite, citeref, easybib, footbib, footcite, margbib, mcite multbib, natbib, pmgraph, tocbibind
listy, wykazy enumerate, expdlist, linguex, mdwlist, multenum, paralist, revnum shortlst,
matematyka, tablice, akcenty, konstrukcje accent, ams, bbm, bm, cancel, circle, cases, dblfont, dotlessj, easybmat, easyeqn, easymat, easyvector, eqnarray, euler, exscale, extmath, delarray, deleq, dotseqn, harpoon, lamsarrow, leftidx, lgreek, mathcomp, mathenv, mdwmath, mdwtab, moresize, oldstyle, overbrace, pb-diagram, pb-lams, permute, pmat, proof, qsymbols, slashed, stmaryrd, subeqn, subeqnarray, t-angles, tensid, tensor tmmaths, trig
kolory color, colortbl, pstcol texshade
obliczenia, kalkulator, porównywanie tekstu, przetwarzanie warunkowe arabic, calc, ifthen, fp totpages,
rejestry, alokacja, liczniki dcounter, export, localloc, regcount, removefromreset, remreset, romannum
pagina chappg, extramark, fancyheading, fixmarks, fix2col, fwlw, nopageno, pageno, romanneg, scrpage, titlesec,
czas, data dow, printtim, scrdate, time
etykiety (naklejki) labels,
anatomia strony, wymiary, parametry strony vmargin, geometry layouts, scrpage,
przypisy endnotes, fn2end, fnpara, footmisc, footnpag, footnote, ftnright, manyfoot, mpfnmark, multfoot
spis treści (i inne spisy) titletoc, tocloft
faxy, listy, korenspondencja grupowa newlfm,
komentarze, wersje dokumentów comment, optional, version, vrsion
parsery wmcropmark, crop
druk wielokolumnowy fix2col, multicol, parallel,
ciekawe środowiska alg, amsthm, newproof, ntheorem, theorem,
egzaminy, sprawdziany, pytania/odpowiedzi answers, exam, examdesign, exams,
tytuły, formatowanie tytułów titlesec,
definicje systemowe, polecenia keyval twoopt,
układanie krzyżówek crosswrd,
wydruk roboczy, śledzenie przetwarzania autoerr gdgspace, changebar, draftcopy, drfcite, labeldeb, refcheck, regcount, setspace, showkeys, showlabels, tracefnt vruler
pozostałe alaphalph, acromake, afterpage, at, calendar, cchess, comma, doafter, duplicat, envlab, everyshi, easytitle, epigraph, euro, eurofont, exdash, export, fileerr, flabels, hanging, hypbmsec, indentfirst, mdwtools, minitoc, newlfont, nomencl, oldlfont, onepagem, outliner, pagesel, plain, quotchap, refman, relsize, selectpages, shapepar, titleref, truncate, typehtml, underscore, scale, sectsty, seminar, shorttoc, showidx, somedefs, songbook, stdclsdv, syntonly, termcal, textpos, vruler, xspace


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .